Tłumaczenia

Przy załatwianiu wielu spraw w urzędach państwowych, sądach, kancelariach notarialnych itp. pojawia się konieczność przetłumaczenia dokumentów przez tłumacza przysięgłego, który swoim podpisem, pieczęcią i stosownym oświadczeniem potwierdza zgodność tłumaczenia z oryginałem dokumentu sporządzonego w innym języku. Przy tym podkreślić należy, iż zarówno tłumaczenie uwierzytelnione dokonane przez tłumacza przysięgłego, jak i jego podpis, nie muszą być dodatkowo potwierdzone przez notariusza.

Każdy tłumacz przysięgły składa ślubowanie, w którym przyrzeka „zadania tłumacza przysięgłego (…) wykonywać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnicy prawnie chronionej oraz kierując się w swoim postępowaniu uczciwością i etyką zawodową.”, po czym zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.

W swej działalności tłumacz przysięgły kieruje się zapisami ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, która określa między innymi objętość strony rozliczeniowej tłumaczenia uwierzytelnionego, wynoszącej 1125 znaków ze spacjami. To najważniejszy element wpływający na ostateczną cenę tłumaczenia. Dla przykładu:

1 strona do tłumaczenia zawierająca 2450 znaków ze spacjami to 3 strony rozliczeniowe (2450:1125 = 2,17 – zgodnie z powyższą ustawą stronę rozpoczętą uznaje się za całą)
5 stron do tłumaczenia zawierających łącznie 4320 znaków ze spacjami to 4 strony rozliczeniowe (4320:1125 = 3,84)
Ww. ustawa zawiera też stawki za tłumaczenia uwierzytelnione, które dotyczą zleceń wykonywanych na rzecz organów państwowych.

Proponowane przeze mnie stawki dla klientów indywidualnych oraz biur tłumaczeń są od nich znacząco niższe. Niżej przedstawiona została lista dokumentów najczęściej zamawianych do tłumaczenia na język polski.

 • check-mark-1Akty urodzenia
 • check-mark-1Akty małżeństwa
 • check-mark-1Akty rozwodowe
 • check-mark-1Akty zgonu
 • check-mark-1Dyplomy i suplementy
 • check-mark-1Świadectwa (w tym też dojrzałości) i suplementy do nich
 • check-mark-1Tabele z ocenami
 • check-mark-1Opinie
 • check-mark-1Karty szczepień
 • check-mark-1Zaświadczenia niezbędne do podjęcia studiów albo otrzymania stypendium
 • check-mark-1Książeczki pracy
 • check-mark-1Wyciąg z konta
 • check-mark-1Prawa jazdy
 • check-mark-1Pełnomocnictwa
 • check-mark-1Zaświadczenia o niekaralności
 • check-mark-1Orzeczenia i wyroki sądowe
 • check-mark-1Polisy ubezpieczeniowe
 • check-mark-1Umowy, porozumienia
 • check-mark-1Wyciągi z rejestrów państwowych
 • check-mark-1Statuty
 • check-mark-1Sprawozdania finansowe
 • check-mark-1Opinie biegłego rewidenta
 • check-mark-1Zaświadczenia z archiwum
 • check-mark-1Zaświadczenia o dochodach
 • check-mark-1Paszporty (dowody osobiste)
 • check-mark-1Oświadczenia
 • check-mark-1Podania

Oferta jest, oczywiście, o wiele szersza i nie ogranicza się do wyżej przedstawionych przykładów.